Reklamace a reklamační řád

Řídíme se všemi zákonnými předpisy týkající se práv z vadného plnění a postupujeme dle standardního reklamačního řádu. Máte-li reklamaci týkající se zboží, které jsme vám dodali, popř. reklamujete zboží, u kterého vznikly škody při přepravě, dejte nám prosím vědět, prostřednictvím kontaktního formuláře, jenž najdete na našich webových stránkách a pokud je to možné, přiložte fotografii dokumentující danou vadu zboží. Nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 728 470 091 popř. napište na e-mail na info@fancyglasses.cz Ve všech případech vyvineme maximální snahu na nápravu dané skutečnosti.

Odpovědnost

Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

 • má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme,
 • zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba. Tato odpovědnost zaniká v případě porušení doporučených pravidel péče a manipulace se zbožím.

Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Zboží označujeme jako II. jakost.

Uplatnění práv z vadného plnění

Reklamaci uplatněte pomocí kontaktního formuláře, který je součástí tohoto řádu nebo na

e-mailu: info@fancyglasses.cz popř. na telefonním čísle: +420 728 470 091.

Formulář k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
 • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete poštou spolu s reklamačním formulářem na adresu: Eva Posnerová, Fancy Glasses, Sousedíkova 972/7, Praha 9, 190 00. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat.

Pokud jste spotřebitel, při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady zboží

V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.

Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na

 • opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním,
 • porušením doporučených pravidel péče a manipulace se zbožím,
 • použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení,
 • nesprávnou údržbou, čištěním a skladováním
 • vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili.
 • zboží označené jako II.jakost

Reklamační řízení

V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • bezplatné odstranění vady opravou,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.

Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

Vyřízení reklamace

Pokud jste spotřebitel, pak nejpozději do tří pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.

Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zašleme vám elektronicky potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.

Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, v přiměřené lhůtě. Co nejdříve i vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud jste spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno.

Pokud jste podnikatel, nemáte právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s uplatněním reklamace.

Ostatní usnesení

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop Fancy Glasses odpovědnost. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamovat neprodleně při převzetí zásilky u dopravce. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od dopravce sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka je neplatná v případě porušení doporučených pravidel péče a manipulace se zbožím. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. a č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších ustanovení.

Reklamační formulář můžete stáhnout zde

V Praze, dne 01.01.2022

Zpět do obchodu